NET METERING

Η εταιρεία Αφοί Κων. Κορδά Ο.Ε. στο Αίγιο δραστηριοποιείται στον τομέα των φωτοβολταϊκών και ειδικότερα στο νέο πρόγραμμα Net metering. Η ανάπτυξη φωτοβολταϊκών συστημάτων από αυτοπαραγωγούς θεσπίστηκε με την ΥΑ ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.24461 (ΦΕΚ Β’ 3583/31.12.2014) και αφορά στην εγκατάσταση σταθερών φωτοβολταϊκών συστημάτων για την κάλυψη ιδίων αναγκών από καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού.

Με τον όρο Net Metering (ενεργειακός συμψηφισμός) αναφερόμαστε στον συμψηφισμό της παραγόμενης από ένα φωτοβολταϊκό σύστημα ενέργειας με την καταναλισκόμενη ενέργεια στις εγκαταστάσεις του αυτοπαραγωγού (οικιακός, εμπορικός ή βιομηχανικός). Ο συμψηφισμός διενεργείται σε ετήσια βάση και ξεκινά αμέσως από τον πρώτο εκκαθαριστικό λογαριασμό της ΔΕΗ, με σύμβαση διάρκειας 25 ετών, ενώ αν έχει παραχθεί περισσότερο ρεύμα, αυτό δεν χάνεται αλλά πιστώνεται λογιστικά στον επόμενο εκκαθαριστικό λογαριασμό, μέχρι και το τέλος τους έτους, όπου γίνεται και η τελική εκκαθάριση.

Πώς γίνεται ο συμψηφισμός

Υποθέτουμε ότι έχουμε τους τρεις εκκαθαριστικούς λογαριασμούς του παρακάτω παραδείγματος. Σε αυτούς τους λογαριασμούς, ο αυτοπαραγωγός, στις ανταγωνιστικές χρεώσεις των λογαριασμών του, χρεώνεται την διαφορά Απορροφώμενης (Α) - Εγχεόμενης (Ε) ενέργειας, εφόσον είναι θετική, ενώ πιστώνεται τη διαφορά εάν είναι αρνητική (τυχόν περίσσευμα ενέργειας το "χαρίζει" στο τέλος του έτους).

Όπως φαίνεται στο παράδειγμα, η τελική διαφορά των 100 kWh από τον ετήσιο συμψηφισμό (αφού η συνολική ετήσια παραγωγή του ΦΒ ήταν 5.100 kWh και η συνολική πραγματική κατανάλωση 5.000 kWh) δεν μεταφέρεται περαιτέρω και δεν αποζημιώνεται (χάνεται για τον αυτοπαραγωγό), ενώ δεν χρεώνεται καθόλου για κατανάλωση ενέργειας.

Οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις των εκκαθαριστικών λογαριασμών υπολογίζονται ως εξής:

 • Η χρέωση για το ΕΤΜΕΑΡ υπολογίζεται βάσει της Απορροφώμενης ενέργειας (Α), επί την αντίστοιχη μοναδιαία χρέωση. Δηλαδή 3200 kWh επί την αντίστοιχη μοναδιαία χρέωση.
 • Το μεταβλητό σκέλος της Χρέωσης Χρήσης Συστήματος και της Χρέωση Χρήσης Δικτύου υπολογίζεται βάσει της Απορροφώμενης ενέργειας (Α), επί την αντίστοιχη μοναδιαία χρέωση. Δηλαδή 3200 kWh επί την αντίστοιχη μοναδιαία χρέωση.
 • Η χρέωση για ΥΚΩ (Υπηρεσίες Κοινής Ωφελείας) υπολογίζεται βάσει της Καταναλισκόμενης ενέργειας (Κ=Α+Π-Ε), επί την αντίστοιχη μοναδιαία χρέωση. Δηλαδή 5000 kWh επί την αντίστοιχη μοναδιαία χρέωση.

Ποιο το όφελος

Η αυτοπαραγωγή ρεύματος αποτελεί την καλύτερη λύση για εξάλειψη του κόστους ρεύματος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ενώ μπορεί να εξαλείψει και το κόστος θέρμανσης – κλιματισμού, αν συνδυαστεί κατάλληλα με μία αντλία θερμότητας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Helapco 2015, στον Ετήσιο Λογαριασμό ΔΕΗ για το συγκεκριμένο προφίλ κατανάλωσης που περιγράφει ο παραπάνω πίνακας, και με βάση τα ισχύοντα τιμολόγια της ΔΕΗ (Απριλίου 2015), η τιμή συμψηφισμού για τον συγκεκριμένο οικιακό καταναλωτή διαμορφώνεται ενδεικτικά ως εξής:

Με την εφαρμογή του προγράμματος Net Metering, το όφελος του οικιακού αυτοπαραγωγού στο παραπάνω παράδειγμα φθάνει τα 0,132 €/kWh, δηλαδή κέρδος 74%. Αντιστοίχως στα εμπορικά τιμολόγια η τιμή συμψηφισμού διαμορφώνεται στα 0,09-0,13 €/kWh περίπου (ανάλογα με το τιμολόγιο στο οποίο υπάγεται κανείς), ενώ για τα αγροτικά τιμολόγια κοντά στα 0,07 €/kWh.

Η ακριβής τιμή συμψηφισμού εξαρτάται, εκτός από την κατηγορία τιμολογίου που υπάγεται κανείς, και από το προφίλ της κατανάλωσης που έχει. Αν, για παράδειγμα, κάποιες χρήσεις (π.χ. πλυντήριο, μαγείρεμα) γίνονται τις ώρες ηλιοφάνειας και η ζήτηση καλύπτεται απ’ ευθείας από το φωτοβολταϊκό και όχι με απορρόφηση ενέργειας από το δίκτυο, η τιμή συμψηφισμού μεγαλώνει και συνεπώς το κέρδος που θα έχουμε.

Προφανώς οι αποδόσεις και ο χρόνος απόσβεσης είναι συνάρτηση του αρχικού κόστους (τι είδους εξοπλισμό θα βάλει κανείς, αν θα τοποθετήσει αντικεραυνικό ή όχι, σε τι απόσταση από κάποιο προμηθευτή - εγκαταστάτη βρίσκεται το σπίτι, κ.λπ.), από την προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία στην περιοχή, αλλά και από την κλίση και τον προσανατολισμό των φωτοβολταϊκών πλαισίων (η απόδοση διαφέρει αν το σύστημα μπει π.χ. σε κεραμοσκεπή με μη βέλτιστη κλίση και προσανατολισμό).

Γενικά, και με βάση τα παραπάνω, μπορούμε να πούμε ότι ένας οικιακός αυτοπαραγωγός μπορεί να αποσβέσει την επένδυσή του σε 8 – 10 έτη, ενώ ένας εμπορικός αυτοπαραγωγός σε 6 – 8 έτη.

Αν πάλι το φωτοβολταϊκό σύστημα συνδυαστεί με αντλίες θερμότητας για θέρμανση και ψύξη της κατοικίας, τότε οι αποδόσεις βελτιώνονται και οι χρόνοι απόσβεσης μειώνονται.

Γενικές αρχές

Σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία, οι γενικές αρχές που διέπουν το πρόγραμμα είναι:

 • Η Σύμβαση Συμψηφισμού που υπογράφεται μεταξύ του Προμηθευτή και του αυτοπαραγωγού έχει διάρκεια ισχύος 25 έτη, με έναρξη ισχύος την ημερομηνία ενεργοποίησης της σύνδεσης του φ/β συστήματος
 • Καθορίζεται ετήσιος κύκλος συμψηφισμού παραγόμενης - καταναλισκόμενης ενέργειας
 • Επιτρέπεται η εγκατάσταση τόσο σε κτίρια, όσο και επί γηπέδου
 • Τίθεται όριο ισχύος 20kWp ή το μισό της συμφωνημένης ισχύος για το διασυνδεδεμένο σύστημα με άνω όριο τα 500kW. Σε Πελοπόννησο και Νότια Εύβοια, άνω όριο ισχύος τα 20kWp
 • Μέγιστο όριο τα 5kWp για μονοφασικό μετρητή (ειδάλλως πρέπει να γίνει επαύξηση ισχύος από ΔΕΗ)
 • Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν είτε την κυριότητα, είτε εκμισθώνουν το χώρο εγκατάστασης
 • Σε πολυκατοικία μπορούν να το εγκαταστήσουν περισσότεροι του ενός
 • Κάθε φωτοβολταϊκό σύστημα πρέπει να αντιστοιχίζεται σε ΕΝΑ και μόνο μετρητή
 • Μπορεί μεταγενέστερα να γίνει επαύξηση ισχύος του ήδη εγκατεστημένου φωτοβολταϊκού συστήματος Net metering
 • Επιτρέπεται η μετάβαση λειτουργούντων συστημάτων που εγκαταστάθηκαν στο πλαίσιο του «Ειδικού Προγράμματος στεγών» στο καθεστώς αυτοπαραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό Net metering
 • Πρέπει να έχουν εξοφληθεί όλοι οι προηγούμενοι λογαριασμοί ΔΕΗ

Πρόσθετα πλεονεκτήματα του Net Metering

 • Επενδυτική ασφάλεια. Ο ιδιώτης ή ο επαγγελματίας δεν εξαρτάται από το κράτος για να επιδοτηθεί και εν τέλει να πληρωθεί για την επένδυσή του. Με το Νet Μetering δεν υπάρχει καμία αβεβαιότητα, καθώς δεν εισπράττουμε χρήματα, αλλά συμψηφίζουμε την παραγωγή με την κατανάλωσή μας.
 • Όσες αυξήσεις ρεύματος κι αν γίνουν από τη ΔΕΗ, δεν υπάρχει επιβάρυνση του καταναλωτή. Η αύξηση της τιμής πώλησης του ηλεκτρικού ρεύματος από τη ΔΕΗ δεν είναι πλέον εχθρός, αλλά σύμμαχος. Όσο πιο πολύ αυξάνεται η τιμή της kWh από την ΔΕΗ, τόσο πιο γρήγορα γίνεται και η απόσβεση των κεφαλαίων που επενδύθηκαν σε φωτοβολταϊκό σύστημα Net Metering.
 • Δυνατότητα δωρεάν θέρμανσης. Οι αντλίες θερμότητας και τα κλιματιστικά χρησιμοποιούν ηλεκτρική ενέργεια, αντί για πετρέλαιο ή κάποιο άλλο καύσιμο. Αν λοιπόν βασιστούμε σε αυτά για τη θέρμανση της οικίας/επιχείρησής μας, τότε μπορούμε να απαλλαγούμε από το κόστος θέρμανσης, καλύπτοντας την κατανάλωσή τους από το φωτοβολταϊκό σύστημα Net Metering.
 • Δεν απαιτούνται μπαταρίες και έτσι το κόστος εγκατάστασης είναι χαμηλό, ενώ η διάρκεια ζωής του συστήματος μεγάλη.

Γιατί να μας επιλέξετε

Η ικανοποίηση σας είναι προτεραιότητα για μας.

Αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία, από την υποβολή των αιτήσεων έως την εγκατάσταση υπό την επίβλεψη εξειδικευμένου Διπλωματούχου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, λαμβάνοντας υπόψη τις δικές σας μοναδικές ανάγκες.

Ο εξοπλισμός επιλέγεται από όλους τους μεγαλύτερους κατασκευαστές της αγοράς, χωρίς δεσμευτικές αποκλειστικότητες, αλλά με γνώμονα το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, τόσο από πλευράς τιμής, όσο και από ποιότητας.